Strategie & Bedrijfsontwikkeling in kunst en cultuur

Lopende projecten

De Conjunctuurenquête Kunst (COEN KU)

Er wordt veel geteld en gemeten in de kunst en cultuur door jaarlijkse monitoronderzoeken en analysesystemen. De Cultuurindex (CBS, SCP en Boekmanstichting) is daarvan een mooie recent (2013) voorbeeld. Kenmerk van deze metingen is dat zij afhankelijk zijn van gegevens uit het verleden, vaak 12.maanden na dato. De Conjunctuurenquête Kunst, heeft naar analogie van de Conjunctuurenquête Nederland van de Kamers van Koophandel en het CBS een vragenlijst ontwikkeld waarmee directies van culturele instellingen gevraagd wordt hun verwachtingen voor de nabije toekomst uit te spreken op een beperkt aantal parameters: kwaliteit van het aanbod, de omvang van het bezoek, de omzet en de financieringsmix, zodat halfjaarlijks een actueel beeld kan worden gegeven van de verwachtingen in diverse kunstsectoren. Het initiatief daartoe is genomen door Bert Koopman en Hans Onno van den Berg en Bert Koopman. Het initiatief wordt ondersteund door ABN AMRO. Er wordt in samenwerking met de diverse brancheverenigingen gewerkt aan een eerste release begin 2015.

De Inkoop- en Marketingcombinatie Podiumkunst (I&MC)

In 2012 hebben Benjamin Koolstra en Hans Onno van den Berg de Inkoop- en Marketingcombinatie Podiumkunst opgericht. In augustus 2012 hebben 7 podia hun krachten gebundeld om gezamenlijk de Inkoop en Marketing van voorstellingen bij de grote producenten te realiseren. In september 2014 is dat aantal uitgegroeid tot 11 deelnemende podia, die voor het seizoen 2014/2015 gezamenlijk 284 voorstellingen voor een omzetwaarde van ca. € 1,2 miljoen hebben ingekocht. Het levert de deelnemers direct financieel voordeel. Daarnaast wordt de onderlinge transparantie waarin alle inkoopvoorwaarden onderling worden gedeeld zeer gewaardeerd, Met de gezamenlijke marketing is vorig seizoen een eerste begin gemaakt. Die wordt voor het komend seizoen (2014/15)uitgebreid en geïntensiveerd.

Hoe zorgen kunstinstellingen voor meer inkomsten?

Kunstinstellingen staan voor de opdracht de komende tijd extra inkomsten uit de markt te halen. Daartoe wordt veel vergaderd en gebrainstormd. Het model van Ansoff, door mij speciaal bewerkt voor kunstinstellingen, kan daarbij uiterst nuttig zijn. Het is een doe-het-zelf kit, dus als je wilt kun je het project helemaal zelf uitvoeren. Het document is als A3 – dubbelzijdige placemat – en als A4 te downloaden bij  publicaties ‘meer geld verdienen’. Gebruik ook ‘Meer Geld Verdienen – alle bijlagen’

CulturA – Shared Services

Er is veel winst te halen door onderdelen van de organisatie van een podium uit te besteden, van accountancy en personeelsadministratie tot en met inkoop en gebouwonderhoud. Onder de naam CulturA Shared Services ben ik een samenwerkingsverband aangegaan met Sportfondsen Nederland om hiervoor gespecidaliseerde diensten te ontwikkelen. ‘Ontzorgen’ is het motto. Zie www.culturasharedservices.nl

‘Boegbeeld’ podiumkunst van het GOC

Per 1 november 2011 ben ik benoemd tot ‘boegbeeld’ van het GOC, het kenniscentrum voor de personeelsontwikkeling in de creatieve industrie. Het GOC wil zorgen voor optimale afstemming van zijn activiteiten op de behoeften van de werkvelden die wotden bediend. Daartoe is voor elk werkveld een ‘boegbeeld’ benaderd dat het GOC voor dit doel met raad en daad ter zijde zal staan. www.goc.nl

Governance advies

Muziekpaleis Utrecht
Bureau Promotie Podiumkunsten
Sauna & Wellness Nederland

Voordrachten en Dagvoorzitterschappen 

Noorderslag, moderator van de paneldiscussies op de VNPF-dag, 2012, 2013 en 2014.

‘Podiumkunst in Nederland’, voor de Vlaamse Brabantse Cultuurcentra – voordracht
‘Een georganiseerde overheid tegen de georganiseerde misdaad’, Regionale en Landelijke Informatie- en Expertisecentra (RIEC/LIEC) – dagvoorzitter
Cultuurbeleid provincie Drenthe, Provinciehuis Assen – dagvoorzitter
‘Wat er komt kijken bij de bouw van een podium?’ – voordracht
Kwaliteit in MBO Kunstopleidingen – dagvoorzitter
‘Bedrijfsleven en Kunst’, Ondernemersvereniging Heerenveen, Oranjewoud – voordracht
‘Samenwerken of fusie’, paneldiscussie Congres Podiumkunsten – voorzitter
‘Doe-het-zelf-kit Meer Geld Verdienen’, – workshop
‘De Beeldende Kunst heeft het gedaan’, – interview voor het Cultureel Persbureau
Beleidsdiscussie Vereniging van Podiumtechnologie (VPT) – dagvoorzitter